Στη Μονή της Θεοτόκου στην Απολλωνία: Η ταφόπλακα του εκκλησιάρχη Μελέτιου του Θυτή, 6858 (= έτος 1350)
[Εικονογραφικό υλικό]

ALB-F-APOL-EK-BYZl-1350.jpg
Τίτλος
Στη Μονή της Θεοτόκου στην Απολλωνία: Η ταφόπλακα του εκκλησιάρχη Μελέτιου του Θυτή, 6858 (= έτος 1350)
Λεζάντα πρωτοτύπου
Monastère d’Apollonie. Pierre tumulaire de l’ecclésiastique Méletios (6858 = 1350).
Πηγή
Βιβλίο
©:
Alain Ducellier
Είδος
Φωτογραφία βυζαντινής ενεπίγραφης ταφόπλακας
Λέξεις - Κλειδιά
Απολλωνία στην Αδριατική, Αλβανία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κλήρος, κληρικοί.
Μοναστήρια.
Ταφόπλακες.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.