Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία Α΄ (1976)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία Α΄ (1976)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία Α΄ 324-610 (Αθήνα 1976)

Στοιχεία

Εγχειρίδιο Βυζαντινής Ιστορίας. Καλύπτει την Πρωτοβυζαντινή περίοδο, από την εποχή της μονοκρατορίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου (324) έως την ανάρρηση του Ηράκλειου στον θρόνο (610).

Στην εκτενή Εισαγωγή σσ. 1-96 γίνεται επισκόπηση των πηγών και των μεθοδολογικών προβλημάτων που ανακύπτουν από την χρήση τους. Περιλαμβάνονται, επίσης, κεφάλαια για τα τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια, για τις βοηθητικές στην Ιστορία επιστήμες (Γλωσσολογία, Παλαιογραφία, Κωδικολογία, Ιστορική Γεωγραφία κ.ά.) και για τον τρόπο χρονολόγησης (ινδικτιώνες κλπ). Στα αφηγηματικά κεφάλαια, που ακολουθούν, η συγγραφέας προτάσσει τις κυριότερες πηγές της κάθε ιστορικής ενότητας. Σε υποσημειώσεις οι βιβλιογραφικές αναφορές.

Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων σσ. 379-388, Πίναξ νεοτέρων συγγραφέων και εκδοτών σσ. 389-395. Περιλαμβάνονται ένθετοι χάρτες. Σύνολο σελ. α΄-η΄και 1-400.

Λέξεις - κλειδιά
Αγαθίας ο Σχολαστικός.
Βυζαντινά Βαλκάνια, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή διοίκηση, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινή Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Βυζάντιο.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Ινδικτιώνα, χρονολόγηση.
Ιουστινιανός Α΄.
Κωνσταντίνος ο Μέγας.
Μέση Ανατολή, βυζαντινές επαρχίες.
Μέτρα και σταθμά.
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ρώμη.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Στάση του Νίκα.
Συρία, Βυζαντινή περίοδος.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φόροι, φορολογία.