Κοντοσκάλι / Κούμκαπού. Η είσοδος της ερειπωμένης ενοριακής σχολής. Επιγραφή στην καμάρα "ΕΝΟΡΙΑΚΗ. ΣΧΟΛΗ. Η. ΕΛΠΙΣ"
[Φωτογραφικό υλικό]