Το παλαιό Ρωμαίικο Κεντρικό Παρθεναγωγείο Ψωμαθειών στον κεντρικό δρόμο (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]