Τα ερείπια της Παλμύρας όπως σώζονταν το 1750: Η Μεγάλη Κιονοστοιχία και η Μνημειακή Πύλη
[Εικονογραφικό υλικό]