Χάραγμα δικάταρτου ιστιοφόρου του 14ου αι., Αγία Σοφία Τραπεζούντας
[Εικονογραφικό υλικό]