Τα υπό ανακαίνιση «Ζαρίφεια» το 1993, όπως φαίνονται από τη λεωφόρο Τσάρου Μπόρις Γ΄
[Φωτογραφικό υλικό]