Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά: Η κτητορική επιγραφή για την ανοικοδόμηση του ναού το 1833 επί πατριαρχίας του Κωνστάντιου Α΄ του Σοφού
[Φωτογραφικό υλικό]