Μπίρης, Αθήναι 19ος -20ος αι. (1966-1999) Περιεχόμενα, Βίο
[Κείμενα]