Λέκκου, Μονές Β. και Αν. Θράκης (1999)
[Βιβλιογραφία]