Ο φύλακας στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας
[Φωτογραφικό υλικό]