Το Δυτικό Τμήμα του Τύμβου της Δοξιπάρας (το 2011), γενικό
[Φωτογραφικό υλικό]