Στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας (το 2011): Σκελετοί αλόγων
[Φωτογραφικό υλικό]