Άμαντος, Ελληνισμός Μικράς Ασίας (1919)
[Βιβλιογραφία]