Άμαντος, Ελληνισμός Μικράς Ασίας (1919)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Άμαντος, Ελληνισμός Μικράς Ασίας (1919)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Ι. Άμαντος, Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον Μεσαίωνα (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1η ανατύπωση Αθήνα 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-8351-08-0
Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, αρ. έκδ. 5
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1919
Στοιχεία

Το βιβλίο του βυζαντινολόγου Κ. Άμαντου (Χίος 1874-Αθήνα 1960), γραμμένο μετά τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου κι ενώ κατέρρεαν οι αυτοκρατορίες και επαναχαράσσονταν οι χάρτες, είναι μία σύντομη ιστορική επισκόπηση που καλύπτει κυρίως τη Βυζαντινή περίοδο από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι και τη δημιουργία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο συγγραφέας εξηγεί στον Πρόλογο: «Η παρούσα μελέτη έχει σκοπόν την σύντομον επισκόπισην της πολιτικής ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας κατά τον μεσαίωνα μετά της συσχετίσεως προς την κυριωτάτην νεωτέραν βιβλιογραφίαν. Δεν απευθύνεται προς τους ειδικούς, αλλά προς τους λογίους, οι οποίοι καταγινόμενοι με τα σχετικά ζητήματα της Μικράς Ασίας αγνοούσι συνήθως τα νεώτερα βοηθήματα• αναπληροί εν μέρει και την έλλειψιν ειδικής βιβλιογραφίας περί της Μικράς Ασίας, της οποίας άλλως ο όγκος είναι τόσον μέγας, ώστε καταντά έργον μικροτέρου χρόνου. Αλλ’ η σχετική αναφορά προς τα κυριώτατα βοηθήματα εν τη παρούση μελέτη επιτρέπει εν τω μέλλοντι, παρεχομένου του αναγκαίου χρόνου, και την αναθεώρησιν των ειδικών περί Μικράς Ασίας βιβλίων του Texter και Le Bas κατά τας σημερινάς ανάγκας. Παρά την συντομίαν της είναι χρήσιμος η παρούσα μελέτη, διότι προσφέρει ειδήσεις και οδηγίας όχι προσιτάς εις τους πολλούς, χωρίς να επαναλάβει το μεταφρασθέν μάλιστα βιβλίον του Le Bas. Εν Αθήναις κατ’ Απρίλιον του 1919, Κων. Ι. Άμαντος».

Δυο τρεις εβδομάδες αφότου έγραψε ο Άμαντος τον Πρόλογο, η Σμύρνη υποδεχόταν τον ελληνικό στρατό και τους εκπροσώπους της ελληνικής διοίκησης. Καταλαβαίνει κανείς ότι τόσο τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, όσο και ο ενθουσιασμός, αλλά και οι φανατισμοί εκείνης της κρίσιμης εποχής έχουν επηρεάσει τον γράφοντα.

Λέξεις - κλειδιά
Αραβοβυζαντινές συγκρούσεις.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Βυζαντινός πολιτισμός.
Καταστροφή μνημείων.
Μεσαιωνική εποχή.
Μικρά Ασία.
Μικρασιατικός ελληνισμός.
Οθωμανοί Τούρκοι.
Ποίηση.
Τουρκικά εμιράτα.
Τούρκοι.
Τουρκομάνοι.
Χριστιανισμός.