Ελληνιστική Ολβία, 3ος π.Χ. αι. Κάτοψη του κέντρου της Άνω Πόλης
[Χάρτες]