«Γεωργίω Ιωαννίδη 1899-1960 …». Επιγραφή στον Άγ. Γεώργιο Γελδεγιρμέν
[Φωτογραφικό υλικό]