Τοιχοκολλημένη αφίσα: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ» (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]