Ηλικιωμένοι Έλληνες περνούν τις ώρες τους στην πλατεία της παλαιάς Σωζόπολης / Σωζούπολης
[Φωτογραφικό υλικό]