Ιάκωβος Mytilena Sacra τ. Γ΄ (1976)
[Βιβλιογραφία]