«Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη» έκθεση στο ΑΜΘ: Επίκρανο με Ερωτιδέα από την Πέρινθο (Ηράκλεια). Εξαιρετικής τέχνης έργο της εποχής του Αδριανού
[Φωτογραφικό υλικό]