Shukurov, The Byzantine Turks: Περιεχόμενα (pdf)
[Κείμενα]