Περσέπολη, Απαντάνα: Λυδοί υποτελείς (λεπτ. από την Πομπή των υποτελών λαών)
[Φωτογραφικό υλικό]