ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Asgari, “Proconnesian Production” Hinterland (Variorum 1995) Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1946) Νομός Προύσας
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952) Νομός Προύσας
Devedjian, Pêche (1926) Μαρμαρονήσια
Freely, The Marmara (1998) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Inalcik, “Osman Ghazi’s Siege of Nicaea and the Battle of Bapheus” (1993) Νομός Προύσας
İnalcık, «The Rise of the Ottoman Empire» The Cambridge History of Islam 1Α (1970) Νομός Προύσας
Janin, Églises et monastères (1975) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Lefort, «Les communications entre Constantinople et la Bithynie», Hinterland (Variorum 1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Νομός Προύσας
Mango, Scott (eds), The Chronicle of Theophanes Confessor (1999) Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Menton, Μοναστήρια και Άγιοι της Βιθυνίας (1980) Νομός Προύσας
Mitchell, Anatolia I (1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Mitchell, Anatolia II (1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
ODB I-III (1991) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Shukurov, The Byzantine Turks, 1204–1461 (2016) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Whitby, “Justinian’s bridge over the Sangarius and Procopius’ de AedificiisJHS (1985) Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Yourcenar, Αδριανού Απομνημονεύματα (1976) Νομός Νικομήδειας
Zachariadou (ed), Ottoman Emirate (1993) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Βατού, Κων/πολη – Μαρμαράς (2002) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Βρυώνης, Η παρακμή του Ελληνισμού (1996) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Δόμβρος, Γραδάρισμα μιας ζωής (1992) Μαρμαρονήσια
Έξοδος Α΄ (ΚΜΣ, 1980) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Ζαχαριάδου, Θρύλοι παλαιών σουλτάνων (1991) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Ηλιάδης, Ιερά Μητρόπολις Προικοννήσου (2015) Μαρμαρονήσια
Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια (2001) Μαρμαρονήσια
Κοντάρας, Φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (1998) Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα  
Κοντογιάννης, Νομοί Προύσης και Σμύρνης (1919, 2006) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα