Νακς-ε Ρατζάμπ: Σαπώρ Α΄ και αυλικοί
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα