Κτητορική επιγραφή του Νοσοκομείου Μπαλουκλί
[Εικονογραφικό υλικό]