Κάστρο Μολύβου: Ο πύργος στη Ν-ΝΔ γωνία του εσωτερικού τείχους
[Φωτογραφικό υλικό]