Τρία από τα κυπαρίσσια που διακοσμούν την Πομπή των Υποτελών στην Απαντάνα
[Φωτογραφικό υλικό]