Από την Παντοβασίλισσα της Τρίγλειας: Βυζαντινές αρχόντισσες, τοιχογραφία του 14ου αι. (το 1988)
[Φωτογραφικό υλικό]

TPRU-TR-EKPANT-006.jpg
Τίτλος
Από την Παντοβασίλισσα της Τρίγλειας: Βυζαντινές αρχόντισσες, τοιχογραφία του 14ου αι. (το 1988)
Περιγραφή
Τρίγλεια / Tirilye, Παντοβασίλισσα (ερειπωμένος ναός) φωτ 006. Υπολείμματα αγιογραφίας (νωπογραφία) με σπάνια προσωπογραφικά χαρακτηριστικά. Να είναι ίσως οι δωρήτριες του ναού, ή μέλη της οικογένειας των κτητόρων;
Χρονολογείται στην παλαιολόγεια εποχή (14ος-15ος αι.) και βρίσκεται στον νότιο τοίχο μιας από τις πέντε ερειπωμένες βυζαντινές εκκλησίες της σπουδαίας, άλλοτε, παραθαλάσσιας κωμόπολης της προποντιακής Βιθυνίας.
Χρόνος λήψης
6/1988
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές αρχόντισσες.
Βυζαντινή αγιογραφία.
Καταστροφή μνημείων.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιολόγεια αναγέννηση.
Παλαιολόγεια εποχή.
Τοιχογραφία.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.