Μεσοβυζαντινή Βιζύη: σπάνια σφραγίδα αξιωματούχου (τέλη 9ου αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]