Τοπίο της Βιθυνίας με τα πολλά νερά
[Φωτογραφικό υλικό]