Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
[Βιβλιογραφία]