Στο αρχαιοθρακικό ταφικό μνημείο της Δοξιπάρας: Εφεδρικό άλογο στην Ταφή Αλόγων Α
[Φωτογραφικό υλικό]