Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897, 1985)
[Βιβλιογραφία]