Κάστρο Μυτιλήνης: Τμήμα της δυτικής τάφρου και της δυτικής οχύρωσης
[Φωτογραφικό υλικό]