Κοντάρας, Φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (1998)
[Βιβλιογραφία]