Πασαδαίος, «Αισθητική αξία των Θεοδοσιανών Τειχών» ΑΕ (1968)
[Βιβλιογραφία]