Ανάγλυφα στις Θέρμες του Καρακάλλα στην Άγκυρα (Μάιος του 1994)
[Φωτογραφικό υλικό]