Γάτος στην κορυφή της σκάλας του Αγίου Ιωάννη στα Καλαμίσια / Kalamış,
[Φωτογραφικό υλικό]