Κρήνη με Ναμαζγκάχ, χαρακτικό του 1787
[Εικονογραφικό υλικό]