Στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί)
[Εικονογραφικό υλικό]