Σπάραγμα βυζαντινής τοιχογραφίας: «ΜĤΡ ΘŶ» (Μήτηρ Θεού) και «ΙΣ ΧΣ» (Ιησούς Χριστός)
[Φωτογραφικό υλικό]