Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, ο από Σιναίου
[Βιογραφίες]