Στο καλά προστατευμένο βόρειο εσωτερικό λιμάνι της Σωζούπολης (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]