Σερτζίλλα: Ο «ανδρώνας» του πρωτοβυζαντινού χωριού (το 1999)
[Φωτογραφικό υλικό]