Ένα από τα μοναδικά αιολικά κιονόκρανα στον κόσμο μεταφέρεται στον αρχ. χώρο της Κλοπεδής το 1972
[Φωτογραφικό υλικό]