Κανονισμός του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κ/Πόλεως (1888)
[Κείμενα]