Ζεύγος βόρειας φαλακρής ίβεως
[Εικονογραφικό υλικό]