Καμπούρης, Θεομηνίες στη Λέσβο (1978)
[Βιβλιογραφία]