Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899)
[Βιβλιογραφία]